Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdwinie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdwinie powstały 28 sierpnia 1946 roku. W skład Zarządu Miejskiego wchodzili: burmistrz, wiceburmistrz i trzech członków. Zarząd Miejski kierował poszczególnymi działami miejskiej gospodarki samorządowej. Organem Zarządu Miejskiego było Biuro Zarządu Miejskiego, które między innymi wykonywało czynności kancelaryjne związane z obsługą i działalnością Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium. Struktura wewnętrzna Biura składała się w zależności od potrzeb z trzech do pięciu komórek organizacyjnych. Od 1950 roku stanowiły je: 1. Referat Organizacyjny, 2. Referat Finansowo-Budżetowy, 3. Referat Administracyjny, 4. Referat Wojskowy, 5. Referat Gospodarczo-Techniczny.
Miejska Rada Narodowa w Świdwinie w latach 1946-1950 składała się z 15-24 członków. Rada zbierała się na posiedzeniach. Materiały wnoszone na posiedzenia Rady były wstępnie opracowywane przez jej Prezydium. Rada również powoływała komisje i komitety - stałe, czasowe i nadzwyczajne. W latach 1946-1950 funkcjonowały: 1. Komisja Finansowo-Budżetowa, 2. Komisja Kontroli Społecznej, 3. Komisja Lokalowa, 4. Komisja Oświatowa, 5. Komisja Osiedleńcza, 6. Komisja Zdrowia, 7. Komisja Opieki Społecznej, 8. Komisja Rolna, 9. Komitet Biblioteczny, 10. Komitet Odbudowy Domu Kultury.
Zarzad Miejski i Miejska Rada Narodowa w Karlinie zakończyła działalność w pierwszej połowie 1950 roku [szczegółowa data nie jest znana], po wprowadzeniu w życie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdwinie składają się akta następujących komórek organizacyjnych:
I. Zarząd Miejski - 59 j.a.; 1945-1950;
1. Referat Organizacyjny sygn. 1-14. Zgromadzone w teczkach Referatu materiały archiwalne pochodzą z lat 1945-1950. Zawierają one między innymi: protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Świdwinie, które informują o stanie finansowym miasta, kondycji gospodarczej, przemyśle miejscowym, uruchomianiu przedsiębiorstw oraz zakładów użyteczności publicznej. Jednostki archiwalne zawierają także informacje o: osadnictwie, szkolnictwie i oświacie, zdrowiu i opiece społecznej, handlu, komunikacji, ludności miasta. W tej grupie rzeczowej znalazły się także normatywy regulujące pracę Biura Zarządu Miejskiego tj. statuty, regulaminy, wykazy etatów i stanowisk pracy.
2. Referat Finansowo-Budżetowy sygn. 15-25.W tym Referacie zachowały się w koplecie budżety administracyjne oraz sprawozdania z ich wykonania. Materiały te zawierają ponadto dane dotyczące obszaru gminy, ilości gruntów uprawnych, lasów, nieużytków, liczby gospodarstw rolnych. Są tu również statuty dotyczące poboru podatków i opłat, statut opłat administracyjnych czy też statut podatku od szyldów i plakatów. Materiały Referatu pochodzą z lat 1945-1950.
3. Referat Admnistracyjny sygn. 26-56. Datacja akt obejmuje lata 1945-1950. Poszyty zawierają między innymi akta dotyczące osadnictwa, spraw mieszkaniowych, przemysłu, rzemiosła, handlu, rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, pomocy rzeczowej i finansowej dla osób powracających z obozów koncentracyjnych, repatriantów, wdów.
4. Referat Wojskowy sygn. 57. Zachowany materiał archiwalny pochodzi z lat 1946-1948 i zawiera protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego.
5. Referat Gospodarczo-Techniczny obejmuje dwa poszyty o sygn. 58-59 i zawiera akta z lat 1945-1948 dotyczące porządkowania miasta, usuwania zniszczeń wojennych i odbudowy.
II. Miejska Rada Narodowa sygn. 60-79. Zachowane akta pochodzą z lat 1945-1950 i zawierają materiały z posiedzeń Tymczasowej Doradczej, a później Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach.
Całkowicie zmikrofilmowane; mikr. H-435 - H-514.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
26/15/0/1.1/1 [Statut organizacyjny, regulamin oraz instrukcja kancelaryjna Biura Zarządu Miejskiego] 1948-1949 0
26/15/0/1.1/2 Zarządzenia wewnętrzne burmistrza 1945-1950 0
26/15/0/1.1/3 Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1948-1948 0
26/15/0/1.1/4 Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1949-1949 0
26/15/0/1.1/5 Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1950-1950 0
26/15/0/1.1/6 Sprawozdania sytuacyjne burmistrza 1947-1948 0
26/15/0/1.1/7 Sprawozdania opisowe zdziałalności Zarządu Miejskiego 1948-1949 0
26/15/0/1.1/8 [Korespondencja i zarządzenia dot. wyborów do Sejmu oraz sprawozdania z wiecu i zebrania przedwyborczego] 1946-1947 0
26/15/0/1.1/9 [Korespondencja i protokoły dot. obchodu uroczystości "Trzymamy straż nad Odrą" oraz okólniki i wykazy dot. Działalności Komisji Repolonizacyjnej] 1946-1948 0
26/15/0/1.1/10 Protokoły z posiedzeń Komitetu Organizacyjnego dot. Obchodu "Święta Oświaty" 1946-1946 0
26/15/0/1.1/11 [Protokoły z kontroli działalności Zarządu Miejskiego dokonywanych przez Starostwo Powiatowe i Wydział Powiatowy] 1948-1949 0
26/15/0/1.1/12 [Wykazy pracowników Zarządu Miejskiego] 1947-1947 0
26/15/0/1.1/13 [Sprawozdania o stanie personalnym Zarządu Miejskiego i przedsiębiorstw miejskich] 1949-1949 0
26/15/0/1.1/14 Protokoły z roków urzędowych 1949-1949 0
26/15/0/1.2/15 Budżet administracyjny na rok 1945 - 1946 1945-1946 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

79

79

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -