Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
Previous archive Next archive
3356.8 5218.0
1428.16 16
1770 2053

Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Oddział I - gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych (w skład Oddziału wchodzi Pracownia Naukowa z Biblioteką), Oddział II – nadzoru nad narastającym zasobem, Administracja i Księgowość, Stanowisko ds. przechowalnictwa, Oddział Zamiejscowy w Kutnie i Oddział Zamiejscowy w Łęczycy.

Archiwum Państwowe w Płocku powstało w 1919 roku na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 roku, dotyczącego organizacji archiwów państwowych i opieki nad zabytkami. Pierwotnie siedzibą Archiwum był budynek Gimnazjum Męskiego w Płocku. W 1929 roku zostało przeniesione do gmachu Starostwa Powiatowego przy ul. Kolegialnej 15. Gromadziło dziewiętnastowieczne archiwalia byłych płockich władz wojewódzkich i gubernialnych, władz i instytucji skarbowych włościańskich, szkolnych, księgi szlachty dziedzicznej, zbiór planów miast obszaru płockiego oraz akta władz okupacyjnych niemieckich w Płocku z okresu I wojny światowej.
W czasie II wojny światowej całość zbiorów wywieziono do Królewca. Ocalało 30% zasobu. Zabezpieczyły go wojska radzieckie i przekazały do archiwum w Warszawie. Po wojnie akta partiami wracały do Płocka, zaczęto przejmować nowe, po byłych urzędach. Pomieszczenia na ulicy Tumskiej 2, później 1 Maja 1b, stały się niewystarczające. Wówczas podjęto starania o przyznanie odpowiedniego obiektu, który dawałby możliwość rozwoju tej placówce i zapewnił znośne warunki pracy. Cel ten osiągnięto w 1992 roku kiedy na Archiwum zaadoptowano XIX-wieczny spichlerz wschodni. Budynek ten decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie został wpisany w 1968 roku do rejestru zabytków jako obiekt będący przykładem XIX-wiecznego budownictwa gospodarczego na Mazowszu.
Archiwum w Płocku swoim zasięgiem obejmuje teren byłego województwa płockiego. W swoich zbiorach przechowuje akta bardzo różnorodne. Najcenniejsze to XIX-wieczne Akta miasta Płocka – zespół unikalny na skalę kraju. Ciekawie prezentują się również akta mniejszych ośrodków miejskich: Gostynina, Gąbina, Sierpca, Raciąża, akta władz gubernialnych i wojewódzkich, np. Płocki Rząd Gubernialny, Kancelaria Gubernatora Płockiego, akta szkół, np. Gimnazjum Męskie i Żeńskie, akta stanu cywilnego, akta notarialne, akta urzędów i przedsiębiorstw funkcjonujących już po II wojnie światowej.
1 2 3 ... 7 8