Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Stargardzkie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950 [1960]
- brak danych - 1945 - 1950
1960 - 1960
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
inne pomoce Yes indeks osobowy
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Administracja terenowa na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1946 przebiegała odmiennie niż w Polsce Centralnej. Ziemie te wymagały przede wszystkim zasiedlenia przez ludność polską. W miarę przesuwania się frontu władzę nad zajmowanymi terenami przejmowały komendantury wojskowe (najczęściej rosyjskie). Ich podstawowym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa na zajętych terenach, regulowanie stosunków pomiędzy żołnierzami a ludnością cywilną oraz pomiędzy ludnością polską i niemiecką. Stopniowo komendantury przekazywały władzę w ręce cywilne. Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 marca 1945 r. podkreślała stan odrębności Polski Północnej i Zachodniej, która podzieliła te tereny na okręgi, a te na obwody. Na czele okręgu stał pełnomocnik okręgowy (wojewoda), na czele obwodu pełnomocnik obwodowy (starosta).
Stargard został wyzwolony dnia 5 marca 1945 r., a zniszczenia wojenne ocenione zostały na 60% ( w obrębie murów miejskich na 85%). Oceny tej dokonali pracownicy grupy operacyjnej na obwód Starogród, która w dniu 21 kwietnia 1945 r. wyjechała z Piły.
W charakterystyce ogólnej obwodu sporządzonej w dniu 2 czerwca 1945 r. podano, że: w obwodzie jest pięć miast i jedenaście gmin. Gminy miejskie to: Stargard, Ińsko, Dobrzany, Suchań, Chociwel. Gminy wiejskie: Bytowo z siedzibą w Krzemieniu, Dąbrowa, Długie, Klępino, Kania, Nosowo, Pęzino, Marianowo, Mielno z siedzibą w Ciemniku, Słodkowo i Starkowo.
W Obwodowym Urzędzie Pełnomocnika Rządu na Obwód Stargard utworzono następujące referaty: Ogólno-Administracyjny, Społeczno-Polityczny, Wojskowy, Karno-Administracyjny, Przemysłowy, Samorządowy, Aprowizacji i Handlu, Budżetowo-Gospodarczy, Zdrowia Publicznego, Weterynaryjny, Kultury i Sztuki, Pożarnictwa, Osadnictwa i Opieki Społecznej, Budowlany, Pomiarów, Inspektorat Świadczeń Rzeczowych oraz Obwodowy Zarząd Dróg. Działało również Biuro Techniczno-Budowlane, ponadto działał też Urząd Stanu Cywilnego.
Starostwo powiatowe było organem administracji państwowej I instancji. Starostę mianował Minister Ziem Odzyskanych na wniosek wojewody. Był on zwierzchnikiem administracji ogólnej na szczeblu powiatu, do zakresu jego spraw należały sprawy administracji spraw wewnętrznych, zdrowia, opieki społecznej, przemysłu i handlu, komunikacji, odbudowy, wojskowości, kultury i sztuki.
Starostwa Powiatowe zlikwidowane zostały z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY, 1945-1950, 42 j.a. - materiały dotyczą bieżącej działalności starostwa, nadzoru nad jednostkami podległymi, spraw personalnych urzędu, m. in. Skład osobowy grupy inicjatywnej przybyłej z Piły. Na końcu tej grupy akt umieszczono jednostkę składającą się z bardzo różnorodnych pism niepowiązanych treściowo, ale mających wartość historyczną. Dotyczą one wydarzeń z 1945 roku
2. REFERAT BUDŻETOWO-GOSPODARCZY, 1945-1950, 83 j.a. - są to preliminarze, budżety i sprawozdania z ich wykonania w miastach i gminach powiatu.
3. REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY, 1945-1948, 33 j.a. - są to materiały sprawozdawcze dotyczące oceny szkód wojennych i opis zastanego majątku (lub stwierdzenie braków), stan ilościowy ludności, wykazy obiektów przemysłowych, charakterystykę miast i gmin powiatu, miesięczne sprawozdania zarządów miejskich i gminnych, wydziału powiatowego oraz samego starostwa, raporty o stanie przejętych akt poszczególnych Urzędów Stanu Cywilnego, poszukiwaniu akt w terenie oraz obsadzeniu stanowisk kierowników tych urzędów.
4. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY, 1945-1949, 21 j.a. - są to rejestry cudzoziemców, Niemców, Rosjan, nadania obywatelstwa polskiego, dane o kampanii wyborczej do Sejmu oraz dane o działalności Urzędu Kontroli Prasy i Publikacji i Widowisk.
5. REFERAT WOJSKOWY, 1946-1947, 3 j.a. - sprawozdania i wykazy sporządzone pod kątem potrzeb wojska i zabezpieczenia terenu, rejestr wdów i sierot po partyzantach, konspiratorach i żołnierzach, wykaz posiadaczy koni, zabezpieczenie kwater dla wojska, wypłaty zasiłków dla powracających z frontu oraz sprawozdania z działalności referatu i wykazy stanu ludności.
6. REFERAT OSIEDLEŃCZY, 1945-1950, 430 j.a. - materiały dotyczące procesu zasiedlania powiatu stargardzkiego. Miesięczne raporty sytuacyjne dotyczące napływu osadników, stanu majątków, akcji wysiedlania Niemców, a także akcji „W”. Najliczniejszą grupą akt w tym referacie stanowią wnioski osiedleńcze, akty nadania gospodarstw i akty uwłaszczeniowe.
7. REFERAT APROWIZACJI I HANDLU, 1945-1949, 1 j.a. - zachowane materiały dotyczą organizacji a później likwidacji tego referatu.
8. REFERAT PRZEMYSŁU, 1945-1950, 23 j.a. - materiały statystyczne mówiące o rozwoju rzemiosła na terenie powiatu, dokumentacja techniczna niektórych zakładów, protokoły zdawczo-odbiorcze przedsiębiorstw, ogólne sprawozdania dotyczące przemysłu, handlu i usług.
9. REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ, 1949-1950, 32 j.a. - akta zawierają sprawozdania omawiające poziom opieki społecznej w powiecie: ilość i wielkość udzielonych zapomóg, funkcjonowanie zakładów opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, istnienie rodzin zastępczych i adopcja sierot, teczki korespondencji z referatami opieki społecznej większości zarządów miejskich i gminnych na terenie starostwa.
10. REFERAT BUDOWNICTWA, 1945-1950, 18 j.a. - zestawienia kosztów wykonanych remontów w niektórych budynkach urzędów publicznych, szczegółowy wykaz szkód wojennych w Stargardzie, rejestr zachowanych budynków miasta, raporty o stanie organizacyjnym i personalnym przedsiębiorstw budowlanych działających na terenie starostwa, dane o stanie technicznym różnych obiektów, protokoły oględzin nieruchomości, sprawy inspekcji budowlanej i nadzoru budowlanego.
11. REFERAT ZDROWIA, 1948, 1 j.a. - teczka o oryginalnym tytule „Akta Lekarza Powiatowego” zawiera dane dotyczące ilości domów w Chociwlu, Dobrzanach, Ińsku i Suchaniu, a także o ilości gospodarstw w powiecie.
12. REFERAT KULTURY I SZTUKI, 1946, 2 j.a. - zachowane jednostki zawierają opisy poszukiwań zbiorów bibliotecznych, muzealnych, archiwalnych, mówią o zabezpieczeniu ocalałych pamiątek i stanie technicznym zabytków, opis „Sobótek” zorganizowanych w 1946 r. na Ziemi Szczecińskiej.
13. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH, 1945-1950, 251 j.a. - są to akta spółdzielni produkcyjnych i parcelacyjnych, protokoły przeprowadzonych kontroli, sprawozdania ze stanu upraw, zasiewów, zwierząt. Duża grupa akt dotyczy regulacji wsi, scalania gruntów, zagospodarowywania stawów i opuszczonych majątków, dzienniki lekcyjne szkół przysposobienia rolniczego, protokoły oszacowań i akty nadań gospodarstw.
14. INSPEKTORAT OŚWIATY ROLNICZEJ, 1947-1950, 6 j.a. - zachowane są fragmentaryczne dane odnośnie organizacji szkół rolniczych, współdziałania z organizacjami młodzieżowymi, imienne wykazy młodzieży biorącej udział w kursach, protokoły kontroli przeprowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej, a także protokoły odpraw gminnych nauczycieli zawodu
15. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, 1945-1950, 11 j.a.
16. REFERAT POMIARÓW, 1945-1950, 2373 j.a.
17. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW STAROSTWA, 1945-1950, 143 j.a. - akta osobowe i inne informacje o pracownikach Starostwa.
18. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDÓW GMIN, 1945-1950 [1951], 254 j.a. - akta osobowe i inne informacje o pracownikach zarządów gmin.
W czasie skontrum zespołu, przeprowadzonego w 1995 r., stwierdzono brak jednostki o sygn. 201.

Amount of archival material

3732

3732

0

10.70

10.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -