Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie
Previous archive Next archive
20338.68 36005.18
1.0 22
21489 14275

ODDZIAŁ I: PRZECHOWYWANIA, ZABEZPIECZENIA ZASOBU I KWEREND, w skład wchodzą: Sekcja ds. przechowalnictwa dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, Stanowisko ds. funduszy europejskich\; ODDZIAŁ II OPRACOWANIA ZASOBU\; ODDZIAŁ III INFORMATYZACJI, DIGITALIZACJI I REPROGRAFII\; ODDZIAŁ IV NADZORU ARCHIWALNEGO\; ODDZIAŁ V INFORMACJI I UDOSTĘPNIANIA, w skład wchodzą: Pracownia naukowa, Pracownia konserwatorsko-introligatorska, Biblioteka\; STANOWISKO DS. NAUKOWYCH\; STANOWISKO DS. PROMOCJI I KONTAKTÓW Z MEDIAMI\; STANOWISKO DS. OCHRONY PPOŻ, OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ - PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH\; STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY\; STANOWISKO DS. KADR I SZKOLEŃ\; DZIAŁ FINANSOWO-RACHUNKOWY\; DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY\; KANCELARIA ARCHIWUM, w skład wchodzą: Biuro Obsługi Klienta i Sekretariat Archiwum. W skład Archiwum wchodzą także oddziały zamiejscowe: w Grodzisku Mazowieckim, Łowiczu, Mławie, Otwocku i Pułtusku oraz ekspozytury: w Milanówku i Nidzicy.

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy (APW) jest kontynuatorem archiwum miejskiego, które od chwili lokacji miasta gromadziło przywileje dla niego wystawiane. Pierwszą siedzibą Archiwum było odrębne pomieszczenie w ratuszu na Rynku Starego Miasta. W kwietniu 1792 roku powołano Archiwum Generalne miasta Warszawy. Na czele Archiwum stanął archiwista generalny, Hipolit Lemański. Gromadzenie akt zostało przerwane po zwycięstwie konfederacji targowickiej we wrześniu 1792 roku. W 1810 roku na mocy dekretu księcia warszawskiego przekazano część najstarszych akt miejskich (około 1800 woluminów) do Archiwum Ogólnego Krajowego w Warszawie. Pozostałe akta w 1817 roku przeniesiono do nowego ratusza w dawnym pałacu Jabłonowskich. W październiku 1863 roku nowy ratusz spłonął, a wraz z nim część archiwaliów i 80% registratury z lat 1816-1862. Ocalone akta przeniesiono do pałacu Namiestnikowskiego, który na czas odbudowy pałacu Jabłonowskich stał się siedzibą ratusza.. W 1917 roku utworzono Archiwum Główne Magistratu m.st. Warszawy. W 1935 roku "kierownikiem organizacji archiwów miejskich" został major Adam W. Englert, który przejął i adaptował na cele archiwalne budynek dawnego Arsenału, przy ul. Długiej 52. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Archiwum Miejskiego odbyło się 29 listopada 1938 roku. Archiwum bez większych strat przetrwało walki września 1939 i lata okupacji niemieckiej, jednakże 4 listopada 1944 niemieckie oddziały spaliły doszczętnie cały zasób Archiwum. Archiwum Miejskie reaktywowano w kwietniu 1945, na mocy decyzji prezydenta Warszawy. Rozpoczęto gromadzenie ocalałych materiałów archiwalnych. Archiwum do 1955 roku mieściło się w kilku pokojach przy ul. Marszałkowskiej 8. Następnie otrzymało trzy kamienice (przy ul. Krzywe Koło 7 i 9, Nowomiejska 12), w którym mieści się do dnia dzisiejszego. W czerwcu 1951 roku, wraz z innymi archiwami miejskimi, Archiwum zostało przejęte przez państwową służbę archiwalną i otrzymało nazwę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego (w 1957 roku przekształcono je w Archiwum m.st. Warszawy i Województwa Warszawskiego). Obecnie nosi nazwę Archiwum Państwowe m.st. Warszawy.