Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pniewie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pniewie, pow. Pułtusk 1853, 1874-1915
- brak danych - 1853 - 1853
1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 17j.a. sygn.1-17
spis zdawczo-odbiorczy Yes 66 j.a. sygn.18-83
Obowiązek prowadzenia rejestrów ochrzczonych i małżeństw w Kościele Katolickim wprowadziły uchwały soboru trydenckiego w 1563 r., synod piotrkowski w 1607 r. raz jeszcze potwierdził ten obowiązek, wprowadzając też rejestry bierzmowanych i przyjmujących Najświętszy Sakrament na Wielkanoc. W 1631 r. kolejny synod nałożył obowiązek prowadzenia rejestrów zmarłych. Księgi metrykalne spisywane były po łacinie aż do 1808 r.
Na mocy artykułu 69 konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r. i dekretu króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r. wprowadzono Kodeks Napoleona, przewidujący powołanie do życia świeckich urzędów stanu cywilnego, które miały być prowadzone w każdej gminie Księstwa Warszawskiego dla wszystkich religii i wyznań łącznie. Mimo że zgodnie z założeniami na czele urzędów stanąć mieli urzędnicy świeccy, jednak w praktyce czynności rejestracji stanu cywilnego nadal wykonywali duchowni. Księgi stanu cywilnego spisywano od 1808 r. w języku polskim w dwóch egzemplarzach, tzw. unikacie i duplikacie. Sytuacja taka istniała do 1825 r., kiedy to wszedł w życie Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, który złączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi poszczególnych wyznań. Przełożony parafii danego wyznania pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego. Dla religii niechrześcijańskich (judaizm, islam) akta stanu cywilnego prowadzić mieli początkowo burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy, a od 1830 r. rabini (dla wyznania mojżeszowego). Począwszy od 1 I 1868 r. do mniej więcej 1916 r. księgi prowadzono w języku rosyjskim, a następnie ponownie w języku polskim. System rejestracji stanu cywilnego wprowadzony w 1825 r. utrzymał się do 1945 r. Dekret z 25 IX 1945 r. (z mocą obowiązującą od 1 I 1946 r.) wprowadził powszechną, państwową i jednolitą dla całego kraju rejestrację stanu cywilnego przez nowe organy administracji państwowej - urzędy stanu cywilnego, którym przekazano wcześniejsze księgi metrykalne do 1946 r. Parafię w Pniewie została erygowano przez bp Jakuba z Korzkwi w 1402 r. (wcześniej wieś należała do parafii Wyszków). W skład parafii wchodzą wsie: Cieńsza, Ciski, Gładczyn Szlachecki, Gładczyn PGR, Gładczyn Rządowy, Komorowo, Lemany, Lutobrok-Folwark, Lutobrok-Wieś, Malwinowo, Mierzęcin, Mystkówiec - Kalinówka, Mystkówiec Stary, Mystkówiec - Szczucin, Pniewo, Suwin, Topolnica, Wielątki - Folwark, Wielątki - Rosochate, Wypychy Nowe, Wypychy Stare, Wólka, Żdziebórz
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do akt małżeństw. Nr mikrofilmu 16287 - 16314. Nazwa została zmieniona uchwałą KM na posiedzeniu 2/2013 z 9.10. 2013 r.

Amount of archival material

83

17

0

2.50

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -