Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1945-1951
- brak danych - 1945 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
inwentarz książkowy Yes inwentarz Nr 115
11 lutego 1945 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 15.06.1939r. o izbach aptekarskich (Dz.U. RP Nr 55, poz. 346) została utworzona Kielecka Izba Aptekarska z siedzibą w Częstochowie. W 1946 roku powołano Delegatury Zarządu Izby w Radomiu i Kielcach. Od lipca 1947 roku jednostka funkcjonowała pod nazwą Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie.
Izba obejmowała swoim zasięgiem terytorialnym obszar województwa kieleckiego. Do zakresu jej działania należało: przedstawicielstwo zawodu aptekarskiego i obrona jego interesów, prowadzenie ewidencji aptek oraz osób wykonujących zawód aptekarski, współdziałanie w nadzorze nad praktyką aptekarską oraz pracą zawodową potrzebną do nabycia praw samodzielnego zarządzania apteką, piecze nad utrzymaniem zawodu aptekarskiego na odpowiednim poziomie naukowym, piecze nad stanem materialnym członków Izby, w szczególności prowadzenie wzajemnej pomocy dla członków ich rodzin oraz udzielanie pomocy materialnej niezamożnym członkom zawodu, sądownictwo dyscyplinarne i sądownictwo polubowne.
Organami Izby były: Rada, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Dyscyplinarny. Zarząd Izby, składający się z prezesa, 2 jego zastępców i 6 członków oraz Komisję Rewizyjną, wybierała spośród swoich członków Rada Izby. Rada Izby. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 1946 roku o sądach dyscyplinarnych izb aptekarskich Rada Izby 21 listopada 1946 roku powołała Sąd Dyscyplinarny w Częstochowie wraz z Wydziałami Zamiejscowymi w Kielcach i Radomiu.
Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie podlegała Naczelnej Izbie Aptekarskiej w Warszawie. Nadzór nad jej działalnością sprawował Minister Opieki Społecznej.
Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie została zlikwidowana 8 stycznia 1951 roku.
Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie z lat 1945 -1951, sygn. 1 - 62, w tym: okólniki, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły Zjazdów Rady i zebrań Delegatów Izby, protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności Izby, ustawy, uchwały, biuletyny i instrukcje, deklaracje na karty rejestracyjne, wykazy aptek, wykazy farmaceutów, rozdzielniki, cenniki oraz materiały zaopatrzeniowe aptek, akta dotyczące likwidacji Okręgowej Izby Aptekarskiej, książki kasowe, protokoły posiedzeń Komisji Porządkowej, korespondencja z Centrosanem i Polskim Związkiem Zielarskim, akta Sądu Polubownego. Wstęp i inwentarz sporządziła Teresa Czupryna (1977). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
8/7/0/-/1 Okólniki wydane przez O.I.A. w Częstochowie 1945-1946 0
8/7/0/-/2 Okólniki wydane przez O.I.A. w Częstochowie 1947 0
8/7/0/-/3 Okólniki wydane przez O.I.A. w Częstochowie 1948 0
8/7/0/-/4 Okólniki wydane przez O.I.A. w Częstochowie 1949 0
8/7/0/-/5 Okólniki wydane przez O.I.A. w Częstochowie 1950 0
8/7/0/-/6 Książka protokołów (posiedzeń Zarządu O.I.A. w Częstochowie od 11.II.1945 r. do 17.IV.1947 r.) 1945-1947 0
8/7/0/-/7 Książka protokołów (posiedzeń Zarządu O.I.A. w Częstochowie od 24.IV.1947 r. do 29.VIII.1949 r.) 1947-1949 0
8/7/0/-/8 Książka protokołów (posiedzeń Zarządu O.I.A. w Częstochowie od 9.IX.1949 r. do 8.II.1951 r.) 1949-1951 0
8/7/0/-/9 Protokół ze Zjazdu Rady Izby Aptekarskiej w Częstochowie 14 i 15.X.1945 r 1945 0
8/7/0/-/10 Protokół z Nadzwyczajnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Izby w Częstochowie 28 i 29.IX.1946 r 1946 0
8/7/0/-/11 Protokoły: 1. Rocznego Walnego Zjazdu Delegatów 9 i 10.III.1947 r. 2. Zebrania Delegatów i Członków O.I.A. Podpokręgu Kieleckieho w Kielcach 7.VI.1947 r. 3. Zebrania Podokręgu Radomskiego w Radomiu 21.VI.1947 r 1947 0
8/7/0/-/12 Protokół ze Zjazdu Rady Izby Aptekarskiej w Częstochowie 24 i 25.IV.1948 r 1948 0
8/7/0/-/13 Protokoły: 1. Zebrania kier(owników) aptek woj.. Kieleckiego w Częstochowie 20.VI.1948 r. (sprawy buchalt.) 2. Posiedzenia członków Rady O.I.A. w Czę-wie 28.VIII.1948 r. 3.Posiedzenia w sprawie wyborów uzupełniających do O.I.A. w dniu 14.X.1948 r 1949 0
8/7/0/-/14 Protokół ze Zjazdu Rady Izby Aptekarskiej w Częstochowie 27.II.1949 r 1949 0
8/7/0/-/15 Protokół ze Zjazdu Rady Izby Aptekarskiej w Częstochowie 9.X.1949 r 1949 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

62

62

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -