Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1876-1915 [1916-1917]
- brak danych - 1876 - 1915
1916 - 1917
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No 19471 j.a.
inwentarz książkowy Yes 6545 j.a. T.15
Reformy sądownictwa w Królestwie Polskim dokonano na mocy ukazu z dnia 19 II/3 III 1875 r. (wszedł w życie od 1/13 VII 1876r.), który wprowadził rosyjskie ustawy sądowe z 20 XI/2 XII 1864 r., dotyczące organizacji sądów, kar wymierzanych przez sądy pokoju, procedury karnej i procedury cywilnej. Nowa organizacja sądownictwa opierała się na zasadzie rozdzielenia jurysdykcji w sprawach mniejszej wagi od sądzenia spraw poważniejszych. Dla sądzenia spraw cywilnych i karnych mniejszej wagi właściwe było sądownictwo pokojowe – sądy gminne dla ludności wiejskiej, sędziowie pokoju dla mieszkańców miast oraz zjazdy sędziów pokoju i sędziów gminnych jako instancja apelacyjno – kasacyjna. Sądownictwo ogólne, przewidziane jako organ rozstrzygający w sprawach większej wagi stanowiły sądy okręgowe w I i sądy apelacyjne, zwane izbami sądowymi w II instancji. Instancje kasacyjne w sądownictwie ogólnym stanowiły departamenty Cywilny i Karny Senatu. Sprawy cywilne i karne nie należące do właściwości sądownictwa pokojowego rozpatrywały sądy okręgowe (okruznyj sud ). Było ich 10, po jednym w każdej guberni. Dzieliły się one na wydziały cywilny , karny, hipoteczne oraz kancelarię prezesa. Sąd okręgowy sądził sprawy cywilne i karne w składzie trzech sędziów zawodowych , mianowanych przez ministra sprawiedliwości. Przy sądach okręgowych działali sędziowie śledczy, prokuratorzy i komornicy. Zawiera akta spraw dotyczących roszczeń majątkowych tj. podziałów , własności nieruchomości, majątków spadkowych, wprowadzenia w posiadanie, unieważnienia umów i aktów notarialnych, roszczeń pieniężnych z tytułu długów hipotecznych, wekslowych i innych, spłat działów spadkowych, alimentów, zawierania układów pojednawczych itp. Jako załączniki do nich występują odpisy aktów stanu cywilnego, aktów notarialnych , spisy inwentarzy, plany nieruchomości, wyciągi z tabel likwidacyjnych itd. Akta spraw karnych dotyczą przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, przywłaszczenie ) przeciwko zdrowiu i życiu (zabójstwo, pobicie) oraz innych. W skład zespołu wchodzą także pomoce ewidencyjne tj. repertoria, skorowidze, księgi kancelaryjne. - Referat cywilny 1876 – 1916 Sygn. 1 – 25 071, - Referat karny 1884 – 1912 Sygn. 25 072 – 25471. Akta doinwentaryzowane w 2010 roku (545 j.a. 4,90 mb tabela WORD): Akta spraw cywilnych 1876-1915 sygn.25472-25907, Fascykuły spraw cywilnych 1883-1900 sygn. 25908-25912, 25964-25969, Akta spraw karnych 1906-1915 sygn.25913-25945, Akta osobowe 1877-1915 sygn.25946-25951, Akta ogólne 1878-1915 [1916-1917] sygn.25952-25957, Akta korespondencyjne 1873-1896 sygn.25958-25963, Repertoria spraw cywilnych 1879-1915 sygn.25970-25987, Akta Sędziego Śledczego spraw ważniejszych 1908-1915 sygn.25988-26001, Akta Sędziego Śledczego na powiat garwoliński 1905-1916 sygn.26002-26007, Akta Sędziego Śledczego na powiat sokołowski 1913-1915 sygn.26008-26010, Akta Sędziego Śledczego na powiat radzyński 1914-1915 sygn.26011-26012, Akta Sędziego Śledczego na powiat włodawski 1906-1907 sygn. 26013, Akta Sędziego Śledczego na powiat łukowski 1912-1912 sygn.26014, Akta Sędziego Śledczego na powiat bialski 1914-1914 sygn.26015, Akta Sędziego Śledczego na powiat siedlecki 1915-1915 sygn.26016 karta A z 6.05. 1966 U. Głowacka- Maksymiuk
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/1/0/-/1 Дело по иску инженера-генерала Алексея Петровича Мельникова (жителя города Вильно), къ Владиславу и Эдуарду Лисикевичамъ (владельца имения Збучин), Матильде Матлинской, Елисавете Краевской объ […] определенiи председателя Г. Седлецкаго Гражданскаго Трибунала, коимъ сообщена [...] сила постановленiю Третейскаго суда от. 21 июля 1876-1879 0
62/1/0/-/2 Дело о взыскании купцом Шоелем Герцковичем Каганомъ (zam. M. Biała) с Рубина Иосика Герцберга (właściciel dóbr Chruszczewka pow. Węgrowski zam. tamże) по двум заемным письмам 1500 руб. и по двум векселям 500 рублей 1876-1879 0
62/1/0/-/3 Дело о взыскании Шлемомъ Грингаузом (kupiec zammieszkały w Gońcyce pow. garwoliński) с Людвика Самуиловича и Брунона Нейфельдов(współwłaściciel dóbr pow. garwoliński) и Вильгельма Антоновича Гордличко (częściowy właściciel dóbr pow. garwoliński) 4000 руб.по контрактам 1876-1879 0
62/1/0/-/4 Дело о взыскани Лейбою Фалковичемъ Боренштейномъ (kupiec zam. w Łukowie) съ Осипа Киселинскаго (współwłaściciel dóbr Fiukowo pow. łukowski zam. tamże) 499 руб. 12 коп. по контракту 1876-1879 0
62/1/0/-/5 Дело по иску Гершки Цыбули (kupiec zam. m. Siedlce) съ Владислава Садковскаго (właściciel dóbr małżewo pow. sokołowski, zam. tamże) Мартина Пржездецкаго и Шимона Качинскаго (współwłaścicieli dóbr Andrapol pow. wegrowski zam. tamże) объ обезпечении суммы 2250 руб. 1876-1879 0
62/1/0/-/6 По делу Еввы Дерналовичъ (właścicielka dóbr Kamionka i Judzin pow. sokołowski zam. Repki pow. sokołowski) съ Юлиею Дмоховскою (dzierżawca dóbr Kamionka zam. tamże) о взыскании суммы 3667 руб. 15 коп. 1876-1879 0
62/1/0/-/7 Дело объ удостоверении бракосочетания Шмуля Сталь съ Шендлен урожденною Айзенманъ,а равно рождения Ленбки Сталь 1876-1879 0
62/1/0/-/8 Дело объ удостоверении рождения Мордки и Зельды Цимерман, урожденной Штейн и Мошка Гершъ и Сруля Цимерманъ, а равно бракосочетании первых 1876-1879 0
62/1/0/-/9 Дело объ удостоверении бракосочетания между Митманомъ розенбаумомъ и Фейгаю Герою Лебенбергъ, а равно рождения Янкеля Шимона Розенбаума 1876-1879 0
62/1/0/-/10 Дело объ исправлении актовъ о бракосочетании Шмуля Шмерки Антелевича и Хаи Абрамовны супр. Яблко и рождении ихъ детей (zamieszkałych w Stoczku pow. węgrowski) 1876-1879 0
62/1/0/-/11 Дело о взыскании Ангелемъ Хайвлевичемъ Константиновскимъ (zam. w Rudniki pow.sokołowski) съ Казимира Крушевскаго (obszarnik zamieszkały w Przekop pow. sokołowski) по частному контракту 862 руб. 50 коп. 1876-1879 0
62/1/0/-/12 Дело о взыскании Зельманомъ Бассомъ (zamieszkały w Rudniki pow. sokołowski) съ Людовика Косинскаго и Феликса Муховича (zam. w Proszew pow. węgrowski) по контракту 716 руб. 87 коп. 1876-1879 0
62/1/0/-/13 Дело о признании за Мошкою Шимховичем Раппапортом (handlarz zam. Sławatycze) права собственности на движимое имущество, арестованное Карломъ Панклемъ (rządca dóbr Biała i Sławatycze pow. Bialski) у Медарды Розы (dzierżawca folwarku Dombrowy) 1877 0
62/1/0/-/14 Дело объ утверждении решения Третейскаго Суда постановлению по делу Марцианны Оборской (właścicielka dóbr Proszewo pow. Węgrowski) съ Людвикомъ Косинскимъ и Феликсомъ Муховичемъ (dzierżawca dóbr Proszewo) 1877 0
62/1/0/-/15 Дело о взыскании Шлямою Юдковичемъ Рубинштейномъ (zam. m. Biała) съ Юлии Герасимовой 290 рублей по росписке 1877 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

26016

26016

0

133.00

133.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.