Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Węgrowskiego

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - [1857-1876] 1876-1915
Gminnyj Sud 3 Okruga Vengrovskago Uezda 1857 - 1876
1876 - 1915
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 390 j.a T.287 WORD
Reformy sądownictwa w Królestwie Polskim dokonano na mocy ukazu z dnia 19 II/3 III 1875 r. ( wszedł w życie od 1/13 VII 1876 r. , Zbiór Praw t. 6, Warszawa 1881), który wprowadził rosyjskie ustawy sądowe z 20 XI/2 XII 1864 r., dotyczące organizacji sądów, kar wymierzanych przez sądy pokoju, procedury karnej i procedury cywilnej. Nowa organizacja sądownictwa opierała się na zasadzie rozdzielenia jurysdykcji w sprawach mniejszej wagi od sądzenia spraw poważniejszych. Dla sądzenia spraw cywilnych i karnych mniejszej wagi właściwe było sądownictwo pokojowe – sądy gminne dla ludności wiejskiej, sędziowie pokoju dla mieszkańców miast oraz zjazdy sędziów pokoju i sędziów gminnych jako instancja apelacyjno – kasacyjna. Sądownictwo ogólne, przewidziane jako organ rozstrzygający w sprawach większej wagi stanowiły sądy okręgowe w I i sądy apelacyjne, zwane izbami sądowymi w II instancji. Instancje kasacyjne w sądownictwie ogólnym stanowiły departamenty Cywilny i Karny Senatu. Sądy gminne ( gminnyj sud ) zostały powołane na podstawie ukazu z dnia 19 II/2 III 1864 r. i zreformowane na postawie w/w przepisów w 1876 r. Ich organizację i zakres działania w latach 1864 – 1875 normował ukaz z dnia 19 II./2 III 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich ( DPKP t. 62) a w późniejszym okresie Postanowienie o zastosowaniu ustaw sądowych z 20 listopada 1864 r. do warszawskiego okręgu sądowego, oraz Etat instytucji sądowych warszawskiego okręgu sądowego, ogłoszone ukazem Senatu Rządzącego z dnia 6/18 marca 1875 r. (Sobranie Uzakonienii... 11 III 1875 r. Nr 20). Początkowo sąd istniał w każdej gminie a funkcję sędziego z urzędu sprawował wójt. W 1876 r. dokonano komasacji sądów, tak że jeden sąd obejmował swoim okręgiem od 1 do 4 gmin. Od tego czasu zarówno ławnicy jak i sędziowie byli wybierani przez zgromadzenie gminne i zatwierdzani przez ministra sprawiedliwości ( sędziowie ) i generał – gubernatora ( ławnicy ). W skład sądu wchodził sędzia i co najmniej 3 ławników. Komplet sądzący stanowiło minimum 3 członków. W latach 1864 – 1876 sądy gminne orzekały w sprawach cywilnych spory o przedmioty wartości do 100 rubli, w sprawach spadków chłopskich ( bez względu na wartość sporu ). W sprawach karnych wykroczenia zagrożone karą nagany, grzywny do 3 rubli oraz aresztu do 7 dni. Od 1876 r. ich właściwości podlegały sprawy cywilne dotyczące zobowiązań osobistych, umów, spory o ruchomości, wynagrodzenie szkód i wyrównanie strat, wartości do 250 rubli, sprawy o przywrócenie zakłóconego posiadania - jeżeli od naruszenia nie minęło więcej niż 6 miesięcy , sprawy spadkowe, jeżeli w skład spadku wchodziły prawa nabyte na mocy ukazów uwłaszczeniowych z 1864 r., sprawy ustanowienia opieki nad nieletnimi i majątkiem pozostałymi po zmarłych mieszkańcach wsi. Z zakresu prawa karnego rozpatrywały sprawy o przestępstwa zagrożone karą upomnienia, nagany, grzywny do 300 rubli, aresztu do 3 miesięcy i więzienia do 1 roku. Instancją odwoławczą od ich postanowień były Zjazdy Sędziów Pokoju. Sądy gminne w niezmienionym charakterze działały do lipca 1915 r. tj. do czasu wycofania się Rosjan z terenu Królestwa Polskiego. Dalszą działalność prowadziły w okresie I wojny światowej na podstawie przepisów niemieckich władz okupacyjnych. Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Węgrowskiego miał siedzibę w Liwie, obsługiwał gminy: Starawieś, Ruchna, Wyszków, Sprawy cywilne wszczęte w latch 1879-1915 sygn. 1-296
Sprawy opiekuńcze odziedziczone z Sądu Gminnego w Starejwsi wszczęte w latach 1857-1876 sygn. 297-327
Sprawy opiekuńcze 1885-1914 sygn. 328-390
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/6/0/-/1 Graždanskoe dèlo po isku Francem Brogošem o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Apolonii Mataševskoj 1879 0
62/6/0/-/2 Graždanskoe dèlo po isku Petra Mĕnšaly k Vasylija Mĕnšaly (razstorżenije sowierszennoj im prodażi usadby) 1879 0
62/6/0/-/3 Graždanskoe dèlo po isku Marânny Rostek i Antona Žmudzkago o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Ivana Žmudzkago 1884 0
62/6/0/-/4 Graždanskoe dèlo po isku Ignatija Žuravinskago o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Karola Žuravinskago 1884 0
62/6/0/-/5 Graždanskoe dèlo po isku razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Ivana Golosja 1884 0
62/6/0/-/6 Graždanskoe dèlo po isku Rozalii Kutaska k Osipu Losjek o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Lavrentja Losjeka 1885 0
62/6/0/-/7 Graždanskoe dèlo po isku Pauliny i Ivana supr. Krzymovskich o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Adama Bubel 1886 0
62/6/0/-/8 Graždanskoe dèlo po isku Ursuli i Kazimira Rostek o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Osipa Stronka 1886 0
62/6/0/-/9 Graždanskoe dèlo po isku Severyna Tureka o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Lavrentija Tureka 1886 0
62/6/0/-/10 Graždanskoe dèlo po isku Karla Basika o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Semena Basika 1886 0
62/6/0/-/11 Graždanskoe dèlo po isku Andreja Golosa o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Ivana Golosa 1886 0
62/6/0/-/12 Graždanskoe dèlo po isku Juzefy Volynka o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Marânny Sova 1886 0
62/6/0/-/13 Graždanskoe dèlo po isku Marânny Kackevič o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Nikolaja Malkovskago 1886 0
62/6/0/-/14 Graždanskoe dèlo po isku Franca Chval’boga o vozstanovlenii naruszennago vladeniâ Karlom’ Chval’bogom stroeniâmi v’ derev. Polkov’ 1886 0
62/6/0/-/15 Graždanskoe dèlo po isku Franca Komarovskago o razdĕlĕ naslĕdstvennago imuščestva poslĕ Ivana Kuzaka 1886 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 23 24 25 26

Amount of archival material

390

390

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.